Refleksologforeningens retningslinjer i klagesaker

Refleksologforeningen har i medhold av stiftelesdokumentet opprettet Refleksologforeningens Yrkesetiske Råd. Rådet saksbehandler og avgjør klager på refleksologers yrkesmessige utførelse.

Rådet består for tiden av to fagpersoner, en jurist og en faglig ansvarlig erfaren refleksolog.

All refleksologvirksomhet skal utøves i samsvar med god refleksologskikk. Dette innbærer at refleksologer må utføre sitt arbeid grundig, samvittighetsfullt og med hensyn til sin klient.

I samsvar med Refleksologforeningens vedtekter kan klienter klage på refleksologers yrkesmessige utførelse. Klagen må fremsettes skriftlig til Refleksologforeningens Yrkesetiske Råd (RYR), Lundstad gård, 3514 Hønefoss. Klagen skal innholde klagers navn og adresse, refleksologens navn og hva det konkret klages over.

Klagesaksbehandlingen i Refleksologforeningens Yrkesetiske Råd er skriftlig og begge parter får anledning til å uttale seg innen en fastsatt rimelig frist før rådet tar stilling til klagen på bakgrunn av de foreliggende opplysninger. Rådet avgir deretter en begrunnet avgjørelse.

Refleksologforeningens Yrkesetiske Råd kan også gjøre vedtak om suspensjon av et medlem for en avgrenset periode. Rådet kan videre gjøre vedtak om eksklusjon av et medlem ved gjentatte eller vesentlige brudd på god refleksologskikk eller yrkesetiske regler. Klage på eksklusjonsvedtak kan bringes inn for Reflekskologforeningens styre.